You're viewing: GranaGard ננו-אומגה 5

₪120.00

תנאי השימוש באתר GRANALIX

  1. כללי

1.1. משתמש יקר ! ברוך הבא לאתר השירותים המקוונים של גרנליקס, (להלן “האתר”), בבעלות ובניהול גרנליקס ביו טכנולוגיות בע”מ, (להלן “החברה”). האתר משמש כממשק לקשר ישיר בין לקוחות ו/או משתמשי האתר (כהגדרתם בסעיף 2 מטה) לבין החברה, אשר במסגרתו יוכלו המשתמשים לרכוש את מוצרי החברה דרך האתר, לקבל מידע מקיף אודות מוצרי החברה בישראל, עדכונים שוטפים, הטבות וכיו”ב (להלן “שירותי החברה”).

1.2. המידע ו/או מוצרים המוצגים באתר מוצעים למכירה אך ורק בשטחי מדינת ישראל על-ידי החברה ו/או סוכנות מורשית של החברה ו/או סוכנות הפועלת מטעמה בלבד. רכישה ו/או מימוש ההנחות ו/או מבצעים ביחס למוצרים כלשהם המוצגים באתר, ככל שמוצגים, ניתנים למימוש אך ורק בשטחי מדינת ישראל.

1.3. המידע המופיע באתר הוא בגדר מידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף בדיקה או ייעוץ בידי רופאים ואינו מהווה חוות דעת או אבחנה רפואית. בכל מקרה בו קיימת בעיה רפואית או קיים חשד לקיומה יש לתאם ביקור רופא מתאים.

1.4. אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה מאחר שעצם השימוש של כל משתמש ו/או אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש באתר בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, מהווים הסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש באתר (להלן “תנאי השימוש”),לרבות תנאי מדיניות הפרטיות (להלן “מדיניות הפרטיות”) בה ניתן לצפות כאן, כפי שיעודכנו מעת לעת ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מסדירים את היחסים בין המשתמש לבין החברה והם עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות.

2. הגדרות והבהרה משפטית

2.1. “משתמש” – לקוח או כל אדם אשר נכנס לאתר או הגולש בו, בין אם מדובר באופן קבוע או ארעי.

2.2. “מידע” – כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר או מועלה לאתר בכל מדיה ובכלל זה במילים, תמונות, סרטונים, ציור, קודים, סימני מסחר, וידאו, שרטוט, גרף, רישום, תרשים, אודיו, קבצים ולרבות אופן עיצובם של הנ”ל. לרבות מידע רפואי אישי סודי ורגיש המוגן על פי חוק אשר יכול להיות מועבר על ידי משתמש באתר לחברה.

2.3. “מוצר” – GranaGrad  ננו- אומגה 5, או כל מוצר אחר אותו תמכור החברה באתר, העשוי להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה חברה.

3. הסכמה לתנאי השימוש ושימושך באתר
 

3.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לעדכן, למחוק או להוסיף על תנאי שימוש אלה בכל עת ללא מתן הודעה מוקדמת מעבר לפרסום ההוראות בתנאי השימוש עצמם. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלה יחייבו את המשתמש באתר עם המשך השימוש בו. לפיכך, החברה ממליצה למשתמש לעיין בתנאים אלה מעת לעת. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים כאמור מעיד על הסכמתו לשינויים אלה. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך השימוש.

3.2. האתר עשוי להפנות אותך לצפייה בתכנים דרך אתרים חיצוניים או אתרים המשמשים למתן שירות חיצוני. הסתמכות על אתרים כאלו, שימוש בהם, מסירת פרטים או רכישה דרך אתרים כאלו, הינה באחריותך בלבד ובהתאם לתנאי השימוש, תקנון, ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים, בנפרד ובאופן בלתי תלוי מתנאי שימוש אלו של אתר זה. למען הסר ספק אין לחברה כל אחריות ביחס למופיע באתרים אלו.

3.3. נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הוא זה המפורסם באתר. תנאי השימוש הינם במצטבר ולא לחילופין והם יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את זה. מובהר כי המשתמש רשאי לבחור לעיין בחלק מהמידע ו/או המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ולא בכולם.

4. שימושים אסורים באתר

4.1. ללא מתן הרשאה מהרשת, מראש ובכתב, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ובתוכן האתר:

4.1.1 לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר לרבות רכישה לשם מכירה או רכישה על ידי סיטונאים.

4.1.2 לבצע הזדהות או כניסה לאתר באמצעות פרטי זיהוי שאינם שייכים לך, או ניתנה לך רשות מפורשת לעשות בהם שימוש.

4.1.3 להזין או למסור כל מידע שאיננו נכון, שלם ומדויק.

4.1.4 להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.

4.1.5 להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.

4.1.6 להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהו.

4.1.7 לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.

4.1.8 לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

4.1.9 לפגוע בכבודו או בפרטיותו של מי מעובדי החברה , הגורמים המטפלים או כל צד שלישי ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמם הטוב ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

4.1.10 שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

4.1.11 שימוש העלול להשפיע על הביצועים או התפקוד של המערכות, השירותים או האתר של החברה.

4.2. אי עמידה במגבלות אלה עלולה להוביל למניעת גישת המשתמש לאתר ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות כל דין.

4.3. המשתמש יהיה אחראי לשמירת פרטי הזיהוי המשמשים אותו לכניסה לאתר בסודיות מוחלטת ובלתי נגישים, ומתחייב כי הוא לא יגלה אותם ו/או ימסור אותם לאחרים, וכי הוא ישא במלוא האחריות לכל הוצאה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרם למשתמש ו/או לחברה ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה משימוש בפרטי הזיהוי, כולם או חלקם, על ידי אחרים.

5. מידע רפואי באתר 
 

5.1. החברה מבהירה בזאת כי אין במידע באתר תחליף לייעוץ רפואי וכל מידע המתפרסם באתר בנושאי רפואה ותכשירים הינו בגדר מידע כללי בלבד ואיננו מהווה עצה רפואית. החברה מדגישה כי מחובתו להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפני תחילת טיפול כלשהו, ובכלל זה לפני שימוש במוצרה העלול להשפיע בצורה כזו או אחרת על גופו, בריאותו, רווחתו, מצב הנפשי או מראהו. על המשתמש לבדוק תמיד את העלון לצרכן המצורף למוצר ולקרוא בעיון את האמור בו מוצר קודם לשימוש בו. החברה מבהירה כי מומלץ להיוועץ ברופא או רוקח בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות לוואי ולגבי אינטראקציה עם תכשירים רפואיים אחרים.

6. הרשמה ושימוש במידע

6.1. הרישום והכניסה לאתר, לרבות לרשימת הדיוור ו/או דרכי יצירת הקשר עם החברה וכן השימוש במידע שמסר המשתמש לחברה ו/או שהצטבר אודותיו בעת השימוש באתר ו/או התקבל מצד ג’ לאור הרשאת המשתמש, יתבצע בהתאם להוראות הדין ומדיניות הפרטיות של האתר, המהווה כאמור חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

6.2. על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים ונכונים הן אודותיו והן אודות צד ג’ אחר באם נדרש לכך, על-מנת שהשימוש באתר יתאפשר במהירות וללא תקלות. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים ו/או של צד ג’ אסורה בהחלט, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או כל מי מטעמה עקב כך.

6.3. המשתמש מסכים לכך כי האחריות הבלעדית לשמירה על פרטי ההזדהות והכניסה לשירותים השונים או לכל מכשיר המשמש לכניסה לאתר ולשירותים אלו חלה עליו בלבד ואין החברה אחראית לכל גישה בלתי מורשית כתוצאה מאי שמירה על הפרטים כאמור בסעיף זה.

6.4. למען הסר ספק מובהר, כי החברה תהא רשאית בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה למידע המצוי באתר ו/או לבטל את רישומם לאתר, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או ביצעו שימוש בלתי ראוי באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות.

7. זכאים להשתמש באתר

הזכאות להשתמש באתר בהתאם לתנאיו ולהוראותיו, וליהנות משירותיו תינתן לכל משתמש העומד בתנאים כדלקמן:

7.1. שימוש כללי באתר, הזמנת ורכישת מוצרים תתאפשר רק על ידי משתמש העומד בתנאים כדלקמן:

7.1.1. כשיר על פי דין לבצע פעולות משפטיות בכלל ופעולה משפטית זו בפרט והוא מעל גיל 18. אם הינך מתחת לגיל 18, אנא צא מהאתר ואל תשתמש במוצרינו.

7.1.2. הזדהה בהתאם למדיניות החברה (מבלי לבצע התחזות כאמור בסעיף 3.2 לעיל);

7.1.3. בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעל תיבת דואר אלקטרוני ואמצעי התקשרות;

7.1.4. נרשם לאתר ופועל בהתאם להוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר.

יחד עם זאת ולמען הסר ספק מובהר בשנית כי לחברה נתונה הרשות בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה לאתר ו/או לביצוע פעולות שונות בו, לרבות בשל ביצוע פעולות אסורות באתר ו/או אי תשלום חוב לחברה וכל פעולה אשר לדעת החברה אינה מאפשרת את המשך שימושם באתר.

8. בעלות וזכויות קניין רוחני

8.1. הקניין הרוחני, המוניטין, שמה של החברה, סמליה, שם המתחם וכיו”ב (להלן: “הקניין הרוחני”) שייכים לחברה בלבד ואין במתן ההרשאה לשימוש באתר זה כדי להוות זכות שימוש בהם, כולם או חלקם, במישרין ו/או בעקיפין. המשתמש לא יעשה שימוש בקניין הרוחני, בשם “גרנליקס”, בלוגו “גרלניקס” ובשמות המוצרים של גרלניקס  ו/או של איזה מהחברות הקשורות אליה או מי מטעמה, ו/או בכל קניין רוחני אחר בין אם בשפה העברית ובין אם בשפה האנגלית (Granalix).

8.2. האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיו”ב (להלן “התוכן” או “התכנים”) מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים. חל איסור מוחלט על המשתמש להכניס שינויים, לבצע הליך הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להעביר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב.

8.3. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (“Domain”), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או שיטות כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.

9. תוכן האתר ופרסומות

9.1. בתנאי השימוש (וככל ומופיע גם במדיניות הפרטיות) המונח “תוכן” או “תכנים”, משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים (Hyperlinks), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו”ב.

9.2. כוונת החברה היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן.

9.3. החברה תציג את המידע באופן פרסונאלי באתר, באופן מדויק ונכון ככל שהדבר תלוי בה ובשליטתה ובהתאם למידע המסופק לה על ידך.

9.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות בכל עת את האתר, והשירות במסגרתו, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקה או הגבלה, שינוי מבנה האתר, היקפם וזמינותם של המידע והשירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר, בשירות ותפעול, באופן זמני או לצמיתות, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר, כי למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין האמור.

9.5. באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר (להלן “תוכן של צד שלישי”). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי והחברה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם ואינה מצהירה כל הצהרה או התחייבות, במפורש או במשתמע, כלפי אותו תוכן של צד שלישי, בנוגע לכדאיות השימוש בו. החברה אינה ערבה לדיוק ו/או שלמות התוכן של צד שלישי, ולא תהיה לה כל אחריות בגין טעויות, מחדלים או הפרעות בנוגע לתוכן צד שלישי. החברה אינה נושאת באחריות, במפורש או במשתמע, בנוגע לתוצאות שיתקבלו על ידי המשתמש, מהשימוש בתוכן צד שלישי או בכל מידע הנוגע אליו.

9.6. נוסף על האמור, באתר עשויים להיכלל גם קישורים (‘לינקים’) לאתרי אינטרנט אחרים, אשר אינם מופעלים על-ידי החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלה אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על-ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר בכל לעת כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

9.7. כל שימוש בתוכן האתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי החברה ו/או לתוכן של צד שלישי וכן, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או שירותים, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. החברה מציעה למשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות אותו בו הוא מעוניין, ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

10. מכירת מוצרים באתר ומכירה אישית

10.1. החברה מאפשרת למשתמשיה לרכוש את מוצרי החברה באתר באמצעות מילוי טופס ההזמנה המופיע בעת רכישת המוצרים. רכישת מוצר אפשרית באמצעות שימוש בכרטיס אשראי תקף תוך הזנת פרטיו באתר ו/או באמצעות חשבון Paypal ו/או בשיחה טלפונית על ידי מסירת פרטי כרטיס האשראי בעל פה. יובהר כי רכישת מוצרים באמצעות חשבון Paypal אפשרית רק בתשלום אחד. לפיכך, רכישה במספר תשלומים תהא אפשרית רק בשימוש בכרטיס אשראי. כמו כן, אנו סולקים את המותגים המקומיים: ישראכרט, מסטרקארד, ויזה ואמריקן אקספרס. לתיירים אנו מאפשרים סליקה ב: ויזה, מסטרקארד ואמריקן אקספרס דיירקט. החברה אינה מאפשרת לרכוש מוצרים באמצעות כרטיסי אשראי מסוג דיינרס.

11. ביטול עסקה והחזרת מוצרים

11.1. ביטול עסקה שבוצעה באמצעות האתר יתאפשר בהתאם להוראות הדין ובפרט הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק”) והתקנות שהותקנו מכוחו.
11.2. החברה תהא רשאית לחייב את המשתמש בדמי ביטול בשיעור של חמישה אחוזים (5%) ממחיר המוצר/השירות שסופק או בסך של מאה (100) ש”ח, לפי הנמוך מביניהם (להלן “דמי הביטול”).

11.3. ביטול עסקאות ייעשה באמצעות פניה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני של החברה (support@granalix.com), בטלפון החברה שמספרו, 058-4466455 באמצעות טופס יצירת הקשר המופיע באתר או במשלוח מכתב בדואר רשום למשרדי החברה בכתובת יד חרוצים 6, תלפיות, ירושלים. כמו כן, בעת ביטול עסקה על המשתמש למסור לחברה את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, כתובת פיסית ומספר הזמנה שנתקבל בעת ביצוע העסקה.

12. משלוח מוצרים ואספקתם

12.1. משלוח של מוצרים ייעשה רק בימי הפעילות של החברה המצוינים באתר, ובתנאי שהמוצר נמצא במלאי החברה. המשלוח ייעשה תוך התקופה שנקבעה לכך בטופס ההזמנה בהתאם למוצר המוזמן, אשר תיספר מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המשתמש.

12.2. החברה אינה אחראית לעיכובים במשלוח המוצרים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם במזמין, לרבות עיכובים שמקורם בקושי ליצור קשר עם המזמין לצורך תיאום שעת ו/או מקום משלוח בשעות העבודה המקובלות ובימי הפעילות של החברה. עיכוב כאמור לא ייחשב להפרת התחייבויותיה של החברה לאספקת המוצר.

13. אחריות

13.1. החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר והשירותים המוצעים במסגרתו אינם חסינים מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר או לשירותים מעת לעת.

13.2. ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על-ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available). החברה לא תישא בכל אחריות, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש ו/או צדדיים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי.

13.3. אין במידע המפורסם באתר בכדי להוות תחליף לחוות דעת רפואית ואין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעת המשתמש ולהנחיות הרופא המטפל. שימוש במוצרי החברה הוא באחריותך בלבד ועלייך להתייעץ עם רופא מטפל ביחס לשימוש כלשהו במוצרי החברה ושילובם עם מוצרים אחרים.

13.4. בעת שימוש במוצרי החברה , ברור למשתמש כי ישנם מקרים בהם השירות בשיחת הוידאו אינו מהווה תחליף לטיפול/בדיקה/ייעוץ אישי ומלא על ידי איש מקצוע מתאים באחת ממרפאות החברה. בכל אופן, במקרה חירום או מצוקה (פיזי או נפשי) על המשתמש לפנות לקבלת טיפול רפואי מידי במרפאה או בחדר המיון הקרוב למקום מגוריו.

13.5. השירותים המוצעים באתר על ידי החברה אינם ממצים את כלל האפשריות הרפואיות ולכן ייתכן כי בעת קבלת המלצה שניתנה בעקבות שימוש באתר או בשירותים השונים בו אינה דרך הפעולה הבלעדית וייתכן כי נדרשות פעולות נוספות. לכן, המשתמש מסכים כי החברה לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, לגבי החלטות אשר יקבל ו/או יעשה המשתמש בהסתמך על מידע המסופק על-ידי ובאמצעות האתר. המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שייעשה באתר שלא בדרך האמורה.

13.6. ידוע למשתמש, כי במקרים בהם לצורך פעולה מסוימת, יידרש לבצע זיהוי של המשתמש, והמשתמש לא הזדהה בפניה מסיבות שאינן תלויות בחברה, החברה לא תישא באחריות בשל כך. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

13.7. בהעלותך מידע, מסמכים או כל פרט מידע לאתר, אתה מעניק בזאת לחברה רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר לעשות בהם כל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי, כדי להשיג את המטרות החוקיות שלשמן הועלתה התקשרות לאתר, בכפיפות להוראות תנאי שימוש אלו ובכפוף לדינים הרלוונטיים ואתה מוותר בזאת, על כל טענה או תביעה כנגד החברה בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות בכל הנוגע אל מסמכים אלו.

13.8. החברה, מנהליה ו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו; 3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים; 4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים; 5) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; 6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו”ב בתוכן באתר.

13.9. מובהר, כי שיבוש בקליטת פרטי המשתמש במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחברה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמש כלפי החברה.

13.10. פנייה לשירות באמצעות רשתות חברתיות עשויה לגרום לשיתוף מידע עם אחרים.

13.11. המשתמש מתחייב בזאת לציית להוראות כל דין העשויות לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלה.

13.12. המשמש מתחייב, כי יפצה וישפה את החברה ו/או כל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו.

13.13. המשתמש מודע לכך שהחברה רשאית לשנות ו/או להפסיק ו/או לבטל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, את פעילות האתר, השירותים בו, כולם או חלקם, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך.

13.14. בכל סתירה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן באתר לבין תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, יגברו הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות , לפי העניין.

13.15. אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

14. שעות פעילות האתר

14.1. האתר פעיל 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. חלק מהשירותים השונים המוצעים באתר אינם זמינים 24 שעות ביממה או בכל ימות השבוע, שעות הפעילות של המרפאות השונות או שירותים פרטניים הם כמפורטים באתר ויכולים להשתנות מעת לעת.

14.2. מובהר בזאת, כי אין באמור מעלה התחייבות כלפי המשתמש, וייתכן שיחולו שינויים במועדים המצוינים בתנאי שימוש אלה, הפרעות בלתי צפויות, לרבות ביחס לשעות פעילות האתר וכדומה, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של חברה.

15. התיישנות

15.1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, לרבות ביחס למדיניות הפרטיות, תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958.

15.2. על כל שימוש באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או בכל הקשור או הנובע משימוש בשירותים השונים ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי שימוש אלה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי.

16. שונות

16.1. השימוש באתר ובשירותים השונים המוצעים בו בפרט אינן מיועדות לקטינים. שימוש על ידי קטינים יעשה על ידי אפוטרופוס חוקי והכל בהתאם לדין.

16.2. תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בקשר לשימוש באתר ובתוכנו ובשירותים הניתנים בו. תנאי שימוש אלו מחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

16.3. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

16.4. כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד החברה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי שימוש אלה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד החברה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.

16.5. תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.

17. יצירת קשר

 17.1 בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של החברה באמצעות טופס יצירת קשר באתר,  בטלפון 058-4466455, או במייל support@granalix.com. בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

17.2. כל הודעה אשר תישלח על-ידי החברה למשתמש וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המשתמש בעת ההזמנה תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר.
סל הקניות0
אין מוצרים בסל הקניות
להמשיך בקניות